Enjoy Life As if there is No Tomorrow.
— Mark Thomas Klokeid